Zasady Zwiedzania Obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

Zasady ogólne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. , zwane dalej MPECWiK w celach edukacyjnych i promocyjnych udostępnia:

       – Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej 80 w Środzie Wlkp.,

       – Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie,

       – Laboratorium w Chwałkowie,

       – Węzeł Cieplny przy ul. Olimpijskiej w Środzie Wlkp.

zwane w dalszej części obiektami.

Zasady zwiedzania

1.      Terminy i rezerwacje

1.1  Zwiedzanie obiektów należących do MPECWiK może odbywać się po ustalonym wcześniej terminie oraz w trakcie trwania imprez promocyjnych tzw. Drzwi Otwartych.

1.2  Ustalenie terminu zwiedzania dla grup zorganizowanych odbywa się poprzez przesłanie pisemnego zgłoszenia.

1.3  Zgłoszenie przyjmowane jest na formularzu (załącznik nr 1) – dostępnym na stronie www.wodociągi-sroda.pl w zakładce EDUKACJA. Formularz może być przesłany pocztą elektroniczną na adres edukacja@mpecwik.pl lub pocztą tradycyjną, bądź dostarczony przez wnioskodawcę do sekretariatu w siedzibie Spółki przy ul. Harcerskiej 16 w Środzie Wlkp.

1.4  Informacja zwrotna przekazywana jest do wnioskującego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

1.5  Zgodę na zwiedzanie obiektów Spółki wydaje Zarząd MPECWiK.

 

2.      Zwiedzający i opiekunowie

2.1  Zwiedzanie może odbywać się wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika MPECWiK oraz opiekunów.

2.2  Obiekty mogą zwiedzać:

        – osoby dorosłe,

        – osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

        – grupy zorganizowane ( w tym wycieczki szkolne) wyłącznie pod opieką osób dorosłych wyznaczonych z ramienia szkoły lub innej instytucji organizującej wycieczkę.

2.3  Opiekunowie osób ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.

2.4  Dolna granica wieku zwiedzających to 7 lat.

2.5  Oczyszczalnię Ścieków i Laboratorium mogą zwiedzać uczestnicy od 11 roku życia.

2.6  Maksymalna liczba uczestników:

        ·         30 osób plus opiekunowie w przypadku szkół,

        ·         15 osób w  tym opiekun w przypadku innej grupy zorganizowanej,

2.7  Upoważniona przez zarząd MPECWiK osoba może dokonywać utrwalania na nośnikach elektronicznych przebiegu wycieczki edukacyjnej.  MPECWiK ma prawo opublikowania informacji o wycieczce edukacyjnej oraz przedstawienia wizerunku osób biorących w niej udział.

 

3.      Zwiedzanie obiektów

3.1  Zwiedzanie obiektów jest bezpłatne.

3.2  Poruszanie się na terenie obiektów jest dozwolone tylko w obecności wyznaczonego pracownika.

3.3  Podczas zwiedzania a także w przypadku awarii oraz wystąpienia sytuacji kryzysowej należy słuchać uwag wyznaczonego pracownika.

3.4  Trasa zwiedzania ustalana jest przez wyznaczonego pracownika

3.5  Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekunowie grupy zwiedzającej przedkładają wyznaczonemu pracownikowi imienną listę uczestników ( załącznik nr 2) oraz podpisane oświadczenie (załącznik    nr 3)

3.6  Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie opiekunowie grup zorganizowanych wyposażają uczestników w kamizelki odblaskowe otrzymane od wyznaczonego pracownika.

3.7  Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek zapoznać grupę z zasadami zwiedzania obiektów.

3.8  W razie skaleczenia się lub doznania innego urazu należy niezwłocznie zgłosić to wyznaczonemu pracownikowi, celem udzielenia pierwszej pomocy.

 

4.      Zagrożenia występujące na obiektach Spółki:

          ·         Otwarte zbiorniki

          ·         Wystające elementy maszyn i urządzeń

          ·         Poruszanie się po różnych poziomach (progi)

          ·         Przebywanie na wysokościach

          ·         Śliska powierzchnia

          ·         Kontakt z chemikaliami i  gazami

          ·         Wysokie natężenie hałasu

          ·         Kontakt ze szkodliwym materiałem biologicznym

          ·         Przemieszczające się maszyny.

 

5.      Na terenie wszystkich obiektów zwiedzającym zabrania się:

          ·         Przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;

          ·         Naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;

          ·         Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających;

          ·         Używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu;

          ·         Wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu;

          ·         Wprowadzania zwierząt;

          ·         Zaśmiecania obiektów jak również terenów, na których znajdują się obiekty MPECWIK;

          ·         Dotykania maszyn i urządzeń;

          ·         Bezpośredniego kontaktu z odpadami;

          ·         Bezpośredniego kontaktu ze ściekami;

          ·         Biegania i głośnego zachowania;

          ·         Samowolnego oddalania się od grupy;

          ·         Przebywania w miejscach niedozwolonych;

          ·         Wynoszenia jakichkolwiek rzeczy ze zwiedzanego obiektu ;

          ·         Bez zgody wyznaczonego pracownika fotografowania, filmowania bądź utrwalania w jakiejkolwiek postaci zwiedzanych obiektów.

 

Naruszenie niniejszych zasad przez kogokolwiek ze zwiedzających, w tym opiekuna, upoważnia wyznaczonego pracownika do natychmiastowego przerwania i ewentualnego zakończenia zwiedzania.

Postanowienia końcowe

1.      MPECWiK nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie zwiedzanych obiektów.

2.      Za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem niniejszych zasad odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun.

3.      MPECWiK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszych zasad w każdym czasie.

4.      Zasady zwiedzania obiektów udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl w zakładce EDUKACJA.

 

 

                                                                                                                                                                                                 Za Zarząd

 

                                                                                                                                                                                                 Bartosz Bałażyk

 

 

Środa Wlkp., dn. 06.02.2018r.

Poniżej pliki do pobrania w pdf :