Zawieranie umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Do wniosku należy dołączyć tytuł prawny lub oświadczenie do korzystania z nieruchomości oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

3. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu przez nią faktu            korzystania z przyłączonej nieruchomości.

4. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

5. Zawarta umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art.8 ustawy.

6. Zawarta umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę usług za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

7. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

8. Wniosek SMS / e-Faktura.

9. Informacja konsumencka.

Przedsiębiorstwo w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w par.6 przedkłada odbiorcy usług do podpisu projekt umowy.

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Na wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo może odpłatnie przejąć od niego obowiązek zapewnienia niezawodnego działania posiadanych przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Szczegółowy zakres obowiązków stron określa umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na      skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

c) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

d) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku, oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.