Obowiązujące zasady przyłączania nieruchomości do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej będących w posiadaniu MPECWiK Środa Wlkp.

 W związku z podjętą 22 czerwca 2017 r. uchwałą Sądu Najwyższego, która dokonała interpretacji definicji „przyłącza wodociągowego” i „przyłącza kanalizacyjnego”, określonych w art. 2 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2017 r. poz. 328) Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. poniżej określa zasady przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 1. Według Sądu Najwyższego :
 •  – Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości; 
 •  – Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.
 1. Użyte w niniejszych zasadach wyrażenie „przedsiębiorstwo wodociągowe” oznacza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowe jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
 4. Zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Środa Wlkp. regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, osoba ubiegającej się o przyłączenie składa do przedsiębiorstwa wodociągowego wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia.

Wzór wniosku o wydanie warunków załączony jest do niniejszych zasad. Do wniosku należy dołączyć:

 •  – tytuł prawny do nieruchomości
 •  – aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500.
 1. Jeżeli istnieją warunki do przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowe w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku wydaje warunki techniczne. Wydane warunki techniczne obowiązują przez okres 2 lat.
 2. Po otrzymaniu warunków technicznych wnioskodawca winien opracować dokumentację budowlaną na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i uzgodnić ją z przedsiębiorstwem wodociągowym. Dokumentacja budowlana opracowana powinna być na kopii mapy zasadniczej i zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
 3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt dokonuje budowy tych przyłączy na całej długości.
 4. Rozpoczęcie budowy należy zgłosić co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do robót w Dziale Planowania Rozwoju i Inwestycji przedsiębiorstwa wodociągowego na formularzu, którego wzór dołączony jest do niniejszych zasad.
 5. Z uwagi na bezpieczeństwo wody budowę przyłączy może wykonać jedynie podmiot posiadający zgodę przedsiębiorstwa wodociągowego na wykonywanie takich prac w obrębie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowego.
 6. Włączenie przyłącza do istniejącej sieci może byś wykonane przez podmiot budujący przyłącze pod nadzorem pracownika przedsiębiorstwa wodociągowego.
 7. Włączenie przyłącza do sieci poprzez naruszenie szczelności (np. montaż trójnika) istniejącej sieci może być wykonane tylko i wyłącznie przez służby przedsiębiorstwa wodociągowego.
 8. Odbioru wybudowanego przyłącza wraz z podejściem wodomierzowym dokonuje pracownik przedsiębiorstwa wodociągowego w terminie oznaczonym w zgłoszeniu.
 9. Za przyłączenie przyłącza do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowe pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą taryfą.
 10. Po dokonaniu odbioru przyłącza wraz z podejściem wodomierzowym, przeprowadzeniu prób technicznych oraz wykonaniu inwentaryzacji spisywany jest protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków. W przypadku braku inwentaryzacji należy dołączyć oświadczenie podpisane przez geodetę o namierzeniu przyłącza wraz z wykonanym szkicem polowym.
 11. Na wniosek odbiorcy usług zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 12. Po zawarciu umowy przedsiębiorstwo wodociągowe montuje wodomierz. Z czynności tej spisany zostaje protokół.
 13. Z dniem wejścia w życie niniejszych zasad, na odbiorcy usług ciążył będzie obowiązek utrzymania przyłącza na całej długości: w przypadku przyłącza wodociągowego (od sieci do zaworu za wodomierzem głównym); w przypadku przyłącza kanalizacyjnego (od sieci do studni rewizyjnej). Odbiorca usług może zlecić przedsiębiorstwu wodociągowemu eksploatację przyłącza na odrębnych zasadach.
 14. Wyżej wymienione zasady zostają wprowadzone w życie z dniem 01.09.2017 r.

W przypadku braku warunków do podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku, informuje osobę ubiegającą się o przyłączenie o braku możliwości podłączenia. Informacja powinna zawierać faktyczne uzasadnienie. 
W piśmie odmawiającym wydania warunków do podłączenia nieruchomości Przedsiębiorstwo powinno określić zakres prac , które należy wykonać w celu umożliwienia podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Jeżeli warunkiem podłączenia jest konieczność rozbudowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, a wieloletni plan rozwoju i modernizacji rozbudowy tych urządzeń nie przewiduje, wówczas Przedsiębiorstwo może zawrzeć umowę z osobą ubiegająca się o przyłączenie, w której określone zostaną zasady i sposób finansowania budowy tych urządzeń.

Ubiegający się o przyłączenie bezpłatnie udostępnia Przedsiębiorstwu pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza głównego. Pomieszczenie winno być utrzymane w należytym stanie, zabezpieczającym wodomierz główny przed uszkodzeniem i zamarznięciem.