O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, decyzją z dnia 20 kwietnia 2023 roku nr PO.RZT.70.13.2023/D/BS zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W związku z powyższym taryfa wchodzi w życie z dniem 04.05.2023 r. i będzie obowiązywała do dnia 03.05.2026 r.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ (WYCIĄG Z TARYFY)

  1. Grupa Taryfowa W1WG27, faktura papierowa

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego dla odbiorców zużywających wodę do celów pozostałych:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      4,87 zł

od 13 do 24 miesiąca   –      5,04 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      5,19 zł

Stawka opłaty abonamentowej obejmująca usługę odczytu wodomierza, rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc).

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –     11,00 zł

od 13 do 24 miesiąca     –   11,50 zł

od 25 do 36 miesiąca     –   12,00 zł

  1. Grupa Taryfowa W1WG27, e-faktura

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego dla odbiorców zużywających wodę do celów pozostałych:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      4,87 zł

od 13 do 24 miesiąca   –      5,04 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      5,19 zł

Stawka opłaty abonamentowej obejmująca usługę odczytu wodomierza, rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc) oraz koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –     10,18 zł

od 13 do 24 miesiąca     –   10,62 zł

od 25 do 36 miesiąca     –   11,08 zł

  1. Grupa Taryfowa W1WG40, faktura papierowa

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego dla odbiorców zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      4,83 zł*

od 13 do 24 miesiąca   –      5,00 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      5,15 zł

Stawka opłaty abonamentowej obejmująca usługę odczytu wodomierza, rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc) oraz koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –     11,00 zł

od 13 do 24 miesiąca     –   11,50 zł

od 25 do 36 miesiąca     –   12,00 zł

  1. Grupa Taryfowa W1WG40, e-faktura

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego dla odbiorców usług zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      4,83 zł*

od 13 do 24 miesiąca   –      5,00 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      5,15 zł

Stawka opłaty abonamentowej obejmująca usługę odczytu wodomierza, rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc) oraz koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –     10,18 zł

od 13 do 24 miesiąca     –   10,62 zł

od 25 do 36 miesiąca     –   11,08 zł

  1. Grupa Taryfowa W2WL, faktura papierowa

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lokalowego dla odbiorców zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      4,83 zł*

od 13 do 24 miesiąca   –      5,00 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      5,15 zł

Stawka opłaty abonamentowej obejmująca usługę odczytu wodomierza lokalowego, rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc) na odbiorcę:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –     10,52 zł

od 13 do 24 miesiąca     –   10,76 zł

od 25 do 36 miesiąca     –   11,34 zł

  1. Grupa Taryfowa W2WL, e-faktura

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lokalowego dla odbiorców zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      4,83 zł*

od 13 do 24 miesiąca   –      5,00 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      5,15 zł

Stawka opłaty abonamentowej obejmująca usługę odczytu wodomierza lokalowego, rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc) na odbiorcę:

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –     9,70 zł

od 13 do 24 miesiąca     –   9,88 zł

od 25 do 36 miesiąca     –   10,42 zł

  1. Grupa Taryfowa W3P.POŻ.

          Cena 1 m³ wody pobranej na cele p.poż.

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      4,87 zł

od 13 do 24 miesiąca   –      5,04 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      5,19 zł

        Stawka opłaty abonamentowej obejmująca koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług w okresach rozliczeniowych (miesiąc) za jeden hydrant.

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      10,00 zł

od 13 do 24 miesiąca   –      10,00 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      10,00 zł

  1. Grupa taryfowa S1

Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków bez względu na podstawę rozliczeń.

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     –      9,32 zł

od 13 do 24 miesiąca   –      9,55 zł

od 25 do 36 miesiąca   –      9,57 zł

                                                                       Zarząd MPECWiK Środa Wielkopolska

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 01.06.2023 do 31.12.2023
(wyciąg z taryfy)

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 04.05.2023 do 03.05.2024
(wyciąg z taryfy)

* Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta Piotra Mielocha, Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej w dniu 25.05.2023r. podjęła uchwałę nr LXIII/801/2023  w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody dla odbiorców zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności – gospodarstw domowych, dostarczanej przez MPECWiK Sp. o.o.

Dzięki decyzji Rady Miejskiej, Odbiorcy zaliczeni do niżej wymienionych grup taryfowych, w okresie 01.06.2023r. – 31.12.2023r., ponosić będą opłatę za zużytą wodę, pomniejszoną o 0,73 zł netto za 1m3 pobranej wody.

 ARCHIWUM

               Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją      z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa weszła w życie z dniem 13 czerwca 2018 i obowiązuje do 12 czerwca 2021

Zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej MPECWiK www.wodociagi-sroda.pl , w zakładce „strefa klienta – taryfa” oraz jest udostępniona w Biurze Obsługi Klienta.

Cena i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 13.06.2020 do 12.06.2021 (wyciąg z taryfy)

WYSZCZEGÓLNIENIECena NETTOVAT 8%Cena Brutto
1m3 pobranej WODY3,85 zł0,31 zł4,16 zł
1m3 odprowadzonych ŚCIEKÓW7,70 zł0,62 zł8,32 zł
1m3  woda + ścieki RAZEM11,55 zł0,93 zł12,48 zł
    
Miesięczna opłata abonamentowa- odbiorca/miesiąc8,00 zł0,64 zł8,64 zł

  Cena i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązująca od 13.06.2018 do 12.06.2019 (wyciąg z taryfy).

WYSZCZEGÓLNIENIECena NETTOVAT 8%Cena BRUTTO
  1m3 pobranej WODY3,70 zł0,30 zł4,00 zł
  1m3 odprowadzonych ŚCIEKÓW7,40 zł0,59 zł7,99 zł
  RAZEM (woda + ścieki)11,10 zł0,89 zł11,99 zł
    
  Miesięczna opłata abonamentowa    – odbiorca wody/miesiąc8,00 zł0,64 zł8,64 zł

O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Decyzja PO.RET.070.173.2.2018.MZ

Taryfa do decyzji PO.RET.070.173.2.2018.MZ

W dniu 05 czerwca 2018 r. zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-173-2-2018-mz.html

W związku z powyższym taryfa wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 r.

 Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki (wyciąg z taryfy)

 Taryfa obowiązująca:Taryfa obowiązująca:Taryfa obowiązująca:
WYSZCZEGÓLNIENIE13.06.2018 r.- 12.06.2019 r.13.06.2019 r.- 12.06.2020 r.13.06.2020 r.- 12.06.2021 r.
 Cena NETTOCena NETTOCena NETTO
  1m3 pobranej WODY3,70 zł3,75 zł3,85 zł
  1m3 odprowadzonych ŚCIEKÓW7,40 zł7,55 zł7,70 zł
  1m woda + ścieki RAZEM11,10 zł11,30 zł11,55 zł
    
 Miesięczna opłata abonamentowa – odbiorca wody/miesiąc8,00 zł8,00 zł8,00 zł

Środa Wlkp., dnia 05.06.2018 r.                                                                                                 Zarząd MPECWiK Środa Wielkopolska

K O M U N I K A T

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) czas obowiązywania obecnych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został przedłużony do czerwca bieżącego roku.

Nowe taryfy, zatwierdzone przez państwowy organ regulacyjny, zaczną obowiązywać po 7 dniach od opublikowania ich w Biuletynie Informacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będą przez trzy lata.

MPECWiK poda do wiadomości i opublikuje nowe taryfy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu na stronie spółki oraz w miejscowej prasie.

                                                                                  Zarząd MPECWiK Środa Wielkopolska