Informacja  dla osób, których dane osobowe są zbierane  przez MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzeniem, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

        Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji

        Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.

        Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS Nr 0000008592

        NIP 7860005874, Iden. 630637014

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

       – w celu wykonania  umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub do podjęcia działań na żądanie osoby,

         której dane dotyczą, przed  jej zawarcia,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia,

       – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia,

       – na podstawie uzyskanej zgody od osoby której dane dotyczą zgodnie z art.6 ust. lit. a rozporządzenia.

  1. Z administratorem  można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych

       oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem sekretariat@mpecwik.pl

  1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, dla której dane te zostały zebrane

      oraz po okresie obowiązywania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń , lub upływu okresu archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu  do treści swoich danych osobowych , ich  sprostowania ,

       usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.

       Żądanie dostępu do swoich danych osobowych należy kierować na adres mailowy.

       Dane udostępniane są bez zbędnej zwłoki w godzinach pracy administratora.

  1. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody, macie państwo prawo w dowolnym momencie  cofnąć wyrażoną zgodę.

       Cofnięcie zgody będzie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy i ich niepodanie skutkować będzie odmową jej  zawarcia.

                                                                                                                                       Zarząd MPECWiK Środa Wlkp.

Środa Wlkp., 01.06.2018 r.