Zasady wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych MPECWiK

I.    Regulacje prawne w zakresie odbioru ścieków przemysłowych:

1.    Prawo Wodne ustawa z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2020 poz. 310);
2.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ( Dz.U. z 2021 poz. 624 );
3.    Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2020 poz. 2028 ze zmianą) ;
4.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1757);
5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych ( tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 939);
6.    §5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018r. w sprawie określenia taryf, wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków (Dz.U. 2018 poz. 472 )ze zmianami.

II.        Definicje:

1.    Dostawca ścieków – podmiot ubiegający się o zawarcie umowy na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy.
2.    Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej spółka z o.o.

3.    Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przesyłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.
4.    Ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – substancje określone w załączniku do rozporządzenia wyszczególnionego w I pkt. 2 niniejszych zasad.
5.    Nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.
6.    Dostawca nieczystości ciekłych – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III.    Warunki przyjmowania ścieków przemysłowych na oczyszczalnię ścieków w Chwałkowie:

1.    Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jeżeli:
a)    nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
b)    nie stanowi to zagrożenia dla stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków;
c)    spełnione są warunki pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydanego dla oczyszczalni ścieków;
d)    nie stanowi to zagrożenia dla możliwości rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych;
e)    temperatura tych ścieków nie przekracza 35° C a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5;
f)    są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

2.    Jeżeli ścieki zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego :
     dostawca ścieków musi uzyskać wstępną zgodę od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na odbieranie ścieków przemysłowych.
We wniosku należy określić ilość ścieków Q godzinowe max, Q dobowe średnie, Q miesięczne, Q roczne max oraz podać charakterystyczne parametry ścieków (według załącznika do opinii technicznej na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych);
     dostawca ścieków musi opracować  i przedłożyć do uzgodnienia Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu operat wodnoprawny;
     po pozytywnym zaopiniowaniu operatu wodnoprawnego Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne wydaje zgodę na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych;
     dostawca ścieków musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych;
     dostawca ścieków po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego musi  zawrzeć umowę z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w której będą określone ilości i skład dostarczanych ścieków;
     Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może nałożyć obowiązek na dostawcę ścieków zainstalowania urządzeń pomiarowych do mierzenia ilości i jakości ścieków;
     na wniosek Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić wyniki badań ścieków, które musi wykonywać w ramach kontroli wewnętrznej i w związku z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym;
     dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu ścieki do badań.

3.    Jeżeli ścieki  nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego :
    dostawca ścieków musi uzyskać zgodę od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na odbieranie ścieków przemysłowych.
    we wniosku należy określić ilość ścieków Q godzinowe max, Q dobowe średnie, Q miesięczne,  Q roczne max oraz podać charakterystyczne parametry ścieków (według załącznika do opinii technicznej na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych);

    dostawca ścieków musi posiadać zawartą z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym umowę, w której będzie określona ilość i skład dostarczanych ścieków;
    Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może nałożyć obowiązek na dostawcę ścieków zainstalowania urządzeń pomiarowych do mierzenia ilości i jakości ścieków;
    na wniosek Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić wyniki badań ścieków prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej;
    dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu ścieki do badań.

IV.    Obowiązki dostawców ścieków przemysłowych:

1.    Zainstalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowa ich eksploatacja.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo przeprowadzenia kontroli urządzeń do podczyszczania ścieków.
2.    Wewnętrzna kontrola przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia.
3.    Instalowanie urządzeń pomiarowych:
    służących do określenia ilości ścieków przemysłowych (przepływomierz);
    służących do określenia jakości ścieków przemysłowych (próbopobierak);
    dostawca ścieków przemysłowych zobowiązany jest do zainstalowania przepływomierza i próbopobieraka w przypadku:
  – możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub    
                   zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
       – możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji     
          budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń    
          kanalizacyjnych,
       – zagrożenia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków;
    Rodzaj urządzenia pomiarowego dostawca ścieków przemysłowych winien  uzgodnić z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
Koszt zakupu i eksploatacji ponosi dostawca ścieków
przemysłowych.

V.    Kontrola jakości dostarczanych ścieków przemysłowych.

1.    Kontrola jakości ścieków winna być wykonywana przez dostawcę ścieków w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2.    Minimalna częstotliwość wykonywania badan ścieków w ramach kontroli wewnętrznej  określona jest w rozporządzeniu wyszczególnionym w I pkt. 4. Zakres badań obejmować powinien charakterystyczne parametry wytwarzanych ścieków.
3.    Pobór prób do badań oraz badania ścieków może przeprowadzać  tylko laboratorium spełniające warunki określone w art.147a ustawy Prawo ochrony środowiska .
4.    Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń powinny być spełnione w próbce średniej dobowej proporcjonalnej do przepływu zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.
5.    Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo kontroli jakości ścieków.
6.    Miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek określa Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
7.    Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych  o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków.

VI.    Opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo pobierać opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Zasady naliczania tych opłat określone są w taryfie obowiązującej dla Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

VII.    Przyjmowanie ścieków przemysłowych na punkt zlewny.

1.    Przyjmowanie  nieczystości ciekłych zawierających ścieki przemysłowe na punkt zlewny odbywa się na podstawie zawartej umowy z wytwórcą ścieków oraz z transportującym ścieki  z jednej strony oraz z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym z drugiej strony.
2.    Przed zawarciem umowy do wniosku należy dołączyć charakterystyczne  parametry oraz ilości nieczystości ciekłych informacje dotyczące lokalizacji zbiornika bezodpływowego wraz z mapą.
3.    Informacje dotyczące urządzeń podczyszczających ścieki.
W przypadku nieczystości ciekłych   zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego  przyjmowanych na punkt zlewny mają odpowiednio zastosowanie zapisy określone w pkt. III pkt.2 niniejszych zasad.
4.    Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo kontroli nieczystości ciekłych zarówno w miejscu wytworzenia jak i przed przyjęciem na punkt zlewny.
5.    Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym  nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

Środa Wlkp., dn.29.09.2020r.

Pliki można pobrać klikając na poniższy link:

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE