KLAUSULA RODO
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp. ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 221Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sytuacji kiedy zakres przesłanym przez Pana/Panią danych wykracza poza katalog określony w art. 221Kodeksu Pracy.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Pana/pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/ Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.