UZDATNIANIE WODY

Pozyskiwana z ujęć głębinowych woda przed wprowadzeniem do sieci wodociągowej jest poddawana uzdatnianiu.
W wyniku napowietrzania, filtracji i dezynfekcji woda uzyskuje właściwości wody pitnej stosowanej do zaopatrzenia ludności i gospodarstw domowych.
Zapotrzebowanie na wodę dla miasta realizuje Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej 80 oraz stacja wodociągowa przy średzkim szpitalu.
Na terenach wiejskich działa 5 stacji wodociągowych: Babin, Brodowo, Starkówiec Piątkowski, Koszuty i Trzebisławki. Źródłem wody są studnie głębinowe zasilane z pokładów trzeciorzędowych, a w przypadku hydroforni w Brodowie również z pokładów czwartorzędowych.

SUW ul. Kórnicka

Stacja Uzdatniania Wody

Wybudowana ponad 90 lat temu Stacja Uzdatniania Wody jest głównym obiektem zasilającym sieć wodociągową miasta. Zmodernizowana i rozbudowana w 1997 roku osiągnęła wydajność 400 m3/h, pozwalającą zabezpieczyć zapotrzebowanie na wodę pitną dla miasta Środy Wlkp. na co najmniej 25 lat. Przeprowadzona modernizacja pozwoliła również na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia (0,4 Mpa) w sieci wodociągowej. Proces uzdatniania wody jest w pełni zautomatyzowany i całodobowo monitorowany. Modernizację stacji przeprowadziła firma KREVOX Sp. z o.o. z Zalesia Górnego. Na stacji uzdatniania zastosowano technologię firmy CULLIGAN. W roku 2007r. zmodernizowano pompownię III° wraz z rurociągami technologicznymi. W latach 2014-2015 wykonano nowy dodatkowy rurociąg tłoczny do miasta oraz zainstalowano dodatkową  pompownię III°.

Proces uzdatniania wody – schemat
Ujęcie wody surowej odbywa się poprzez studnie głębinowe położone w południowo-zachodniej części miasta. Budynek SUW Pobór wody następuje losowo i cyklicznie, tak aby zachować odnawialność ujęć. Dopływająca do SUW woda zostaje poddana procesowi napowietrzania, filtracji i dezynfekcji. 
Woda głębinowa pobierana przez pompy głębinowe zmieszana z wodą napowietrzoną za pomocą inżektora tłoczona jest do zbiornika kontaktowego. 
Zespół pomp pośrednich pobiera wodę ze zbiornika kontaktowego i poprzez układ 6 ciśnieniowych filtrów mineralnych połączonych równolegle, tłoczy wodę do zbiorników wody czystej (3x500m3).
Filtry ciśnieniowe Przed doprowadzeniem wody do zbiorników wody czystej dozowany jest podchloryn sodu. Woda uzdatniona pobierana ze zbiorników wody czystej tłoczona jest przez zespół pomp sieciowych do miejskiej sieci wodociągowej.
Wody popłuczne z płukania filtrów poprzez odstojnik, odprowadzane są grawitacyjnie do istniejącego rowu melioracyjnego.
Całość procesów jest monitorowana i sterowana w systemie wizualizacji komputerowej co pozwala uniknąć awarii i zapewnia ciągłość procesu uzdatniania.

Stacja wodociągowa ul. Żwirki i Wigury

Stacja wodociągowa przy średzkim Szpitalu
Niewielka wydajność stacji pozwala zaopatrzyć w wodę mieszkańców południowo-wschodniej części miasta i szpital. Stację modernizowano od 1999r., wymieniono rurociągi technologiczne, zainstalowano zestaw hydroforowy oraz odnowiono elewację budynku.

Stacje wodociągowe na terenie gminy Środa Wlkp.


Babin – zmodernizowana stacja dostarcza wodę dla ponad 1500 mieszkańców wiosek gminy Środa Wlkp.
Brodowo – modernizowana w 1998r. i 2004r. zaopatruje około 2500 mieszkańców gminy.

Koszuty – zmodernizowana w 2012r. stacja wodociągowa  dostarcza wodę pitną dla ponad 400 mieszkańców wioski. Modernizacja objęła wymianę ciągu technologicznego, wybudowano jeden zbiornik do magazynowania wody pitnej (100m3), oraz odnowiono elewację budynku.

Starkówiec Piątkowski – obsługuje ponad 1800 mieszkańców gminy.

Trzebisławki – produkcja wody zaspokaja potrzeby ponad 1600 odbiorców z terenu gminy oraz odbiorców trzech wiosek: Pierzchna, Celestynowa i Kromolic, należace do gminy Kórnik.
W 2007 roku przeprowadzono modernizację i dołączono poprzez nowy odcinek sieci wodociągowej odbiorców z miejscowości: Koszuty Huby, Słupia Wielka, Żabikowo, Lorenka, Jaszkowo oraz części Annopola. Modernizacja stacji uzdatniania objęła wymianę ciągu technologicznego, wybudowano dwa zbiorniki do magazynowania wody pitnej (w sumie 200m3), odnowiono elewację budynku i usprawniono system kontrolny produkcji wody.

Aby zwiększyć kontrolę nad jakością wody i wydajnością ujęć głębinowych MPECWiK wprowadza system całodobowego monitorowania i wizualizacji pracy stacji wodociągowych.