Siedziba  działu znajduje się na ul. Niedziałkowskiego przy głównej przepompowni ścieków. Dział składa się z 13 osób, z czego 11 to pracownicy produkcyjni  podzieleni zazwyczaj na 4-5 zespołów a 2 osoby to administracja (spec. ds.technicznych i kierownik).

Najważniejszym zadaniem działu jest prawidłowe funkcjonowanie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres wykonywanych przez dział czynności określony w Regulaminie organizacyjnym Spółki :

– utrzymanie w należytym stanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz urządzeń zamontowanych na tej sieci (hydranty, zasuwy, nawiertaki, studnie rewizyjne)

– współpraca z Działem Planowania, Rozwoju i Inwestycji przy opracowaniu planów rozbudowy i remontów sieci wod-kan ze środków własnych Spółki;

– dokonywanie przyłączeń do sieci wod-kan nowych odbiorców;

– realizacja planów budowy, modernizacji, rozbudowy i remontów sieci wod-kan ze środków własnych;

-sporządzanie sprawozdań i analiz.

W/w zakres czynności sprowadza się do eksploatacji i utrzymania na terenie gminy:

– prawie 290 km sieci wodociągowej,

– 5500 przyłączy wodociągowych i wodomierzy,

-96 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta,

-43 km sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

Dział odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody, zajmuje się identyfikacją zagrożeń, zachowaniem środków nadzoru, a także wykonuje podjęte działania, zapewnia zastępcze źródło wody i powiadamia mieszkańców o przerwach w dostawie wody.

Sprzęt jakim dysponujemy:

– środki transportowe 6 samochodów ( w tym specjalistyczne Wuko, 3 pogotowia tzw.busy , 2 vany)

– agregaty prądotwórcze przenośne, wycinarka asfaltu, zagęszczarki stopowe i płytowe, sprężarkę śrubowa, urządzenia do przecisku, zgrzewarki elektrooporowe i doczołowa, lokalizator przyłączy, młoty do kucia oraz inne drobne narzędzia.