Laboratorium w Chwałkowie posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1193, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, ponieważ głównym celem jest spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Akredytacja podnosi wiarygodność i precyzję wyników, zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz potwierdza kompetencje techniczne personelu.

Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. , w zakresie następujących parametrów fizyko-chemicznych: barwa, mętność, przewodność elektryczna właściwa, pH, jon amonowy, zapach, smak, żelazo, mangan, azotyny, azotany, chlor wolny i twardość ogólna oraz parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli , Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C i enterokoki kałowe. (Decyzja nr ON-HK.76.2022 z dnia 25.11.2022) 

Laboratorium realizuje zlecenia od klientów wewnętrznych spółki jak również zewnętrznych.
Zakres badań prowadzonych w Laboratorium obejmuje:
– pobieranie próbek ścieków , wody i osadów,
– ścieki – badania fizykochemiczne,
– woda – badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne, 
– osady ściekowe – badania fizykochemiczne.
Do wykonywania badań Laboratorium wyposażone jest w niezbędną aparaturę analityczną.
Informujemy, że dysponujemy własnym transportem zapewniającym odpowiednie warunki temperatury dla przewożonych próbek.
Pracownicy Laboratorium posiadają certyfikaty próbkobiorcy wydane przez WSSE w Poznaniu uprawniające do pobierania próbek wody do picia w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Laboratorium przyjmuje do badań także próbki pobrane i dostarczone przez klienta, który powinien postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami pobierania wody lub ścieków zamieszczonymi poniżej.

Zakres akredytacji dostępny jest poniżej lub na stronie www.pca.gov.pl  (w zakładce: laboratoria badawcze)

Aktualny Zakres Akredytacji AB_1193

Dzennik Usług Laboratorium

Certyfikat Akredytacji Laboratorium

Instrukcja pobierania próbek wody dla klienta

Zatwierdzenie PPIS w Środzie Wlkp.

Zlecenie wykonywania badania wody/ścieków/osadów

Instrukcja pobierania próbek ścieków dla klienta

Cennik Laboratorium