Projekt RPWP.02.01.01-30-0015/20 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta Gminę Środa Wielkopolska oraz Partnerów – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej oraz Gminę Słupca.

Na realizację projektu przyznane zostały środki w wysokości 2.371.289,48 PLN z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

1)      Gminie Środa Wielkopolska 1.700.000,01 PLN,

2)      Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej 433.440,50 PLN,

 

Kwota dofinansowania: 433.440,50 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 959.808,36 PLN.

Realizacja w latach: 2022 – 2023

 

3)      Gminie Słupca 238.848,97 PLN.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 2.908.212,72 PLN.

 

Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej obejmuje, między innymi:

– System gwarantujący sprawną i pełną obsługę odbiorców w sferze billingowej oraz wspomagający kompleksowe zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego i występujących w nim procesów,

– Specjalistyczne narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,

– Moduły pozwalające na zarządzanie fizyczną infrastrukturą, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, gospodarkę licznikami, prowadzenie kartoteki cenników i remontów,

– Moduły wspomagające zarządzanie kadrami,

– eAplikacje, w skład których wejdą eBOK oraz ePracownik oraz aplikacje na urządzenia mobilne: nadzorowanie prac technicznych, remontowych i instalacyjnych prowadzonych poza siedzibą firmy,

– System zarządzania obiegiem informacji służący do rejestracji i śledzenia biegu informacji, jakie wpływają do firmy lub powstają wewnątrz niej.

Zadanie obejmuje także zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia wskazanych wyżej systemów oraz szkolenia dla użytkowników zakupionego sprzętu. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne.