O G Ł O S Z E N I E

        Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 20 kwietnia 2023 roku nr PO.RZT.70.13.2023/D/BS zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy

Taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-13-2023-d-bs.html

W związku z powyższym poniżej podajemy aktualne ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 04 maja 2024 r. do 03 maja 2025 r.

Zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej MPECWiK www.wodociagi-sroda.pl , w zakładce „strefa klienta – taryfa” oraz jest dostępna w Biurze Obsługi Klienta.

                                                                                                                      Zarząd MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 04.05.2024 do 03.05.2025
(wyciąg z taryfy)

* Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 11.01.2024 r. nr LXXI/896/2024  w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody dla odbiorców zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności – gospodarstw domowych, dostarczanej przez MPECWiK Sp. o.o., Odbiorcy zaliczeni do grup taryfowych W1WG40 i W2WL, w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r., ponosić będą opłatę za zużytą wodę, pomniejszoną o 0,73 zł netto za 1m3 pobranej wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *