Zmiana zasad przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będących w posiadaniu MPECWiK Środa Wlkp.

W związku z podjętą 22 czerwca 2017 r. uchwałą Sądu Najwyższego, która dokonała interpretacji definicji „przyłącza wodociągowego” i „przyłącza kanalizacyjnego”, określonych w art. 2 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2017 r. poz. 328) Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. […]