Wizyta Belgów

Grupa uczniów z belgijskiego Beveren razem z polskimi kolegami z Zespołu Szkół Rolniczych ze Środy Wlkp. zwiedzili wieżę ciśnień.Zaskoczeniem była wysokość wieży oraz potężny zbiornik mieszczący się na samej górze. Uczniowie usłyszeli historię powstania wieży wraz z ówczesnym wykorzystaniem naszego zabytku.

Podsumowanie roku 2008 w MPECWiK

17 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp.Zgromadzenie otworzył, witając zebranych, prezes zarządu Jan Buczkowski. Następnie Burmistrz Wojciech Ziętkowski poprosił o złożenie sprawozdań z działania zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej. Głos zabierali prezes zarządu Jan Buczkowski, główna księgowa Spółki Maria Kotarska-Lisiecka oraz przewodniczący Rady Nadzorczej dr Piotr […]

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzeniu na kwotę 1 mln zł.

Po 10 latach korzystania z pożyczek NFOŚiGW w Warszawie Zarząd MPECWiK podpisał umowę skutkującą umorzeniem 1 mln zł z zaciągniętych pożyczek.MPECWiK spełnił wszystkie warunki umorzenia części pożyczek. W grudniu 2003 r. terminowo oddano do użytku zmodernizowaną Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie. Osiągnięto zakładane wskaźniki oczyszczenia średzkich ścieków ( 97% ), tym samym zdjęto ze Spółki kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat […]

Zasady działania MPECWiK Sp. z o.o.

MPECWiK wykonuje zadania ustawowe. Jest firmą odpowiadającą za strategiczne obszary działania miasta i gminy Środa Wielkopolska. Zakres odpowiedzialności zarządu MPECWiK jest szerszy niż typowych przedsiębiorstw wodociągowych. Obejmuje, oprócz zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, zaopatrzenie w ciepło, obsługę prawie 200 wiejskich oczyszczalni ścieków, usługi brygady wod-kan oraz laboratorium. Pracuje w Spółce 80 osób.

Analiza ekonomiczna MPECWiK za lata 2002-2008 oraz prognoza na 2009r.

W ciągu 7 lat ( 2002 – 2008 ) koszty wzrosły o 33,4% natomiast sprzedaż o 34,3%. Jest to zjawisko pozytywne. Niższy wzrost kosztów wiąże się z racjonalizacją zużycia energii elektrycznej ( wskaźniki energochłonności spadły odnośnie wody z 1,13 kWh/mł do 0,68 kWh/mł, odnośnie ścieków z 0,65 kWh/mł do 0,56 kWh/mł ), ze zmniejszeniem strat wody oraz ze wzrostem wydajności […]

Jak kształtowała sie cena wody i ścieków w gm. Środa Wlkp. w latach 2002-2009

Cena wody w latach 2002 – 2006 nie zmieniała się. Stało się tak w wyniku obniżania kosztów Spółki. W ostatnich latach rosły koszty niezależne od firmy stąd niewielki systematyczny wzrost ceny wody w r. 2007 o 16 gr., w r. 2008 o 14 gr. i w r. 2009 o 18 gr. Cena ścieków została zdeterminowana przez oddanie nowej Gminnej Oczyszczalni […]

Opłata za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych w r. 2009

Stawki za wodę i ścieki są zależne od specyfiki danego miasta i gminy, przyjętej formy prawnej przedsiębiorstwa wodociągowego, konfiguracji terenu, ilości pompowni, stopnia pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną, wartości majątku trwałego, stopnia amortyzacji, przyjętych założeń zysku, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, wzrostu kosztów energii, wzrostu podatków i opłat lokalnych, zróżnicowania stawek dla ludności i przemysłu, wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, poziomu […]